1

ارائه رسید به مودی در همان روز دریافت مدارک

دستورالعمل

بقرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی پس از دریافت مکاتبات و مدارک مودیان محترم مالیاتی،از جمله لیست یا دیسکت حقوق به دلایل مختلف از تسلیم رسید یا اعلام شماره ثبت دبیرخانه به مودی،خودداری می نمایند نظر به آنکه اهمال در ارائه رسید به مودیان به ویژه در خصوص مدارکی که در مهلت قانون ی مقرر باید به ادارات امور مالیاتی تسلیم گردند،می تواند زمینه ساز مشکلات متعددی برای مودیان محترم شود، مقتضی است مطابق ماده 47 ایین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ،ادارات امور مالیاتی هر گونه مدارک و مکاتبات دریافتی از مودیان را در همان روز دریافت در سیستم رایانه ای دبیرخانه ثبت نموده و رسید آن را با قید شماره ثبت و اسناد ضمیمه به مودی ارائه نمایند .
مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل بر عهده روسای امور،معاونین و مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی خواهند بود .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور