1

الحاق یک تبصره به ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل

با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 24711 / 200 مورخ 9 / 12 / 1391 این سازمان که طی نامه شماره 60116 مورخ 17 / 4 / 1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:
“تبصره: در اجرای مقررات مواد 27،28 و 29 این آیین نامه چنانچه پس از رسیدگی های قانون ی، نظر مأمورین مالیاتی رسیدگی کننده (مسئول رسیدگی) عیناً تأیید اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه،حساب سود و زیان و یا صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه باشد، مأمورین یاد شده مکلفند با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. این حکم در مواقعی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی در اجرای ماده 272 قانون موصوف عیناً مورد تأیید حسابدار رسمی یا مؤسسه حسابرسی قرار گرفته و در رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی تأیید گردد،نیز جاری خواهد بود.”

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور