1

الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

دستورالعمل

با عنایت به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با پیشنهاد شماره 16600 / 200 مورخ 23 / 9 / 1392 این سازمان که طی نامه شماره 160928 مورخ 27 / 9 / 1392 مشاور محترم وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی به این سازمان ابلاغ گردیده است، تبصره ذیل به ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می گردد:
“تبصره: در صورت نبود کارمند واجد شرایط مذکور در این ماده ارتقای کارشناس مالیاتی به کارشناس ارشد مالیاتی با حداقل (2) سال سابقه خدمت در شغل کارشناس مالیاتی در صورت درخواست اداره کل امور مالیاتی و تأیید دادستان انتظامی مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، امکان پذیر خواهد بود.”

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست