1

تا تصویب آئین نامه های جدید از روشها ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی استفاده شود

نظر به اینکه در خصوص اجرای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27 / 11 / 80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور کلیه واحدهای مالیاتی می بایستی تا تصویب آیین نامه موضوع ماده یاد شده، کما کان از روشها، ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند.

علیرضا فلاح میرزایی
دادستان انتظامی مالیاتی