1

محول نمودن رسیدگی مالیات شغلی ورزشکاران به استان تهران

بنا به اختیارحاصل ازمفاد ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، وظیفه رسیدگی ومطالبه مالیات از درآمد شغلی ورزشکاران، مربیان، سرپرستان و کادر فنی تیم های مختلف ورزشی در محدوده تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد. مقتضی است با تشکیل حوزه خاص و دریافت پرونده های مورد نظر از ادارات کل مالیاتهای مرکز، شرق و غرب تهران، ترتیبی اتخاذ گردد تا رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص مذکور از عملکرد سال 1381 به صورت متمرکز درآن اداره کل انجام پذیرد.

عیسی شهسوار خجسته

بر اساس بخشنامه شماره 36693 / 200 مورخ 22 / 12 / 89 این بخشنامه ابطال گردید.