1

استرداد مالیات سنوات قبل نیز باید توسط حوزه فعلی انجام شود

سازمان امور اقتصادی ودارائی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران
سازمان حسابرسی

با عنایت به اختیارات مصرح در ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 که جهت شناسایی وتشخیص ومطالبه ووصول مالیات ها به سازمان تفویض گردیده وهمچنین به منظورجلوگیری ازتضییع وقت افزایش هزینه وصول مالیات ها ناشی از انتقال پرونده از یک اداره کل به اداره کل دیگر وواحد بودن حساب خزانه داری کل در خصوص نحوه اجرای ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن چنانچه شرکتی بابت عملکردی از سال های گذشته دارای اضافه پرداختی بوده که پرونده مالیاتی آن در اداره امور مالیاتی یکی از شهرستان ها مورد رسیدگی قرار می گرفته ودر حال حاضر پرونده مالیاتی به اداره کل دیگری منتقل شده باشد، تنظیم گزارش و همچنین استرداد وجوه مربوط به اضافه پرداختی می بایست از محل وصولی جاری اداره کلی که فعلاً پروتده مالیاتی به آن منتقل شده صورت گیرد. ضمناً چنانچه در موارد استثنایی که مبالغ کلان قابل استرداد تلقی شده واشکالی در پرداخت از محل وصولیهای جاری در پیش آید، اداره کل مربوطه می تواند مورد را به سازمان منعکس تا با هماهنگی های لازم نسبت به استرداد اقدام مقتضی به عمل آید.

عیسی شهسوار خجسته