1

اصلاحیه آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۲۱۹ق.م.م

1_ اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی

2_ اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

3_ اداره کل امور مالیاتی استان اردبیل

4_ اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

5_ اداره کل امور مالیاتی استان ایلام

6_ اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر

7_ اداره کل امور مالیاتی استان تهران

8_ اداره کل امور مالیاتی استان چهار محال و بختیاری

9_ اداره کل امور مالیاتی استان خراسان

10_ اداره کل امور مالیاتی استان خوزستان

11_ اداره کل امور مالیاتی استان زنجان

12_ اداره کل امور مالیاتی استان سمنان

13_ اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان
14_ اداره کل امور مالیاتی استان فارس

15_ اداره کل امور مالیاتی استان قزوین

16_ اداره کل امور مالیاتی استان قم

17_ اداره کل امور مالیاتی استان کردستان

18_ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان

19- اداره کل امور مالیاتی استان کرمانشاه

20- اداره کل امور مالیاتی استان کهکیلویه و بویر احمد

21- اداره کل امور مالیاتی استان گلستان

22- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان

23- اداره کل امور مالیاتی استان لرستان

24- اداره کل امور مالیاتی استان مازندران

25- اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی

26- اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان

27- اداره کل امور مالیاتی استان همدان

28- اداره کل امور مالیاتی استان یزد

29- اداره کل امور مالیاتی شرکتها

30- اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات

31- اداره کل امور مالیاتهای جنوب

32- اداره کل امور مالیاتهای شمال

33- اداره کل امور مالیاتهای غرب

34- اداره کل امور مالیاتهای شرق

35- اداره کل امور مالیاتهای مرکز

36- اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 13354 مورخ 18 / 12 / 82 در خصوص تغییر عناوین شغلی مأموران مالیاتی، به پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرائی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 متضمن اثرات تغییر عناوین مذکور که بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13 / 12 / 83 سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

عیسی شهسوار خجسته

شماره: 3550
تاریخ: 05 / 02 / 1383
پیوست:

اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 20 / 10 / 1382 وزارت امور اقتاصدی و دارائی

ماده 1_ ماده 5 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 5 اصلاحی- عناوین شغلی مأموران مالیاتی، عبارت است از، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی.

ماده 2_ ماده 6 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.
ماده 6 اصلاحی- کاردان مالیاتی، از بین کارمندان، سازمان، دارای مدرک تحصیلی دیپلم یا فوق دیپلم انتخابمی شود و حداقل یکی از وظایف اصلی سازمان را عهده دار بوده و تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی انجام وظیفه می نماید.

ماده 3_ ماده 7 آیین نامه حذف می شود.

ماده 4_ در مواد 28 ، 27 ، 10 ، 9 ، 8 و 42 آیین نامه عنوان شغلی کارشناس مسئول مالیاتی به عنوان شغلی کارشناس ارشد مالیاتی اصلاح می گردد.

ماده 5_ در مواد 46 ، 34 , 11 ، 10 و بند 3 ماده 33 آیین نامه، عنوان شغلی مدیر امور مالیاتی به عنوان شغلی رئیس امور مالیاتی اصلاح می گردد.

ماده 6_ متن ماده 13 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می گردد.

ماده 13_ تطبیق و انتخاب مأموران مالیاتی شاغل به عناوین شغلی موضوع این آیین نامه به ترتیب زیر می باشد.

الف- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی دیپلم و کاردانی به عنوان کاردان مالیاتی

ب- کمک ممیز مالیاتی با مدرک تحصیلی لیسانس به عنوان کارشناس مالیاتی

ج- ممیز مالیاتی به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی

د- سر ممیز مالیاتی به عنوان رئیس گروه مالیاتی
ذ- ممیز کل مالیاتی به عنوان رئیس امور مالیاتی
این اصلاحیه در 6 ماده و بنا به پیشنهاد شماره 13098 مورخ 13 / 12 / 82 سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ به تصویب رسیده است.

طهماسب مظاهری

شماره: 13354
تاریخ: 18 / 12 / 1382
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی……….
پیرو ابلاغیه آیین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به اینکه عناوین شغلی مأموران مالیاتی به شرح ذیل تغییر پیدا کرده است لازم است نسبت به موارد زیر اقدام نمائید.

الف) تغییر عناوین مأموران مالیاتی

1_ رئیس امور مالیاتی جایگزین ممیز کل مالیاتی (و رئیس و ممیز کل)

2_ رئیس گروه مالیاتی جایگزین سرممیز مالیاتی (و رئیس و سر ممیز)

3_ کارشناس ارشد مالیاتی جایگزین ممیز مالیاتی (و رئیس و ممیز)

4_ کارشناس و کاردان مالیاتی حسب مورد جایگزین کمک ممیز مالیاتی
(کمک ممیز با مدرک تحصیلی لیسانس کارشناس مالیاتی،کمک ممیز با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و دیپلم کاردان مالیاتی)

ب) صدور ابلاغ تغییر عناوین
ادارات کل موظف هستند بر اساس نمونه پیوست نسبت به صدور ابلاغ عناوین جدید برای کلیه کارکنان مشمول حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند.
(ابلاغ مذکور در دو نسخه،نسخه اول برای کارمند و نسخه دوم برای امور اداری اداره کل مربوط)

ج) صدور احکام کارگزینی
– احکام کارگزینی کارمندان مشمول از ابتدای سال 1383 با عناوین جدید و با اعمال کلیه تغییرات صورت گیرد.
– احکام کارگزینی کارکنان ادارات کل امور مالیاتی شهر تهران توسط اداره کل امور اداری و رفاه صادر می شود.

د) سایر عناوین مالیاتی
اطلاعات لازم در خصوص شاغلین واحدهای اطلاعات و خدمات مالیاتی- نظارت و پیگیری- اداره وصول و اجراء، اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مالیاتهای غیر مستقیم را به منظور اجرای ماده 17 آیین نامه،مطابق فرم پیوست تهیه و در اسرع وقت به منظور بررسی و تطبیق عناوین شغلی به اداره کل امور اداری و رفاه سازمان ارسال گردد.
لازم به توضیح است تغییرات به عمل آمده در عناوین ردیفهای 1 و 3 با توجه به موافقت شماره 228472- 618 مورخ 5 / 12 / 82 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی می باشد.

عیسی شهسوار خجسته
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور