1

مجموعه فرمهای مالیاتی بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم وآئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی

یک جلد مجموعه فرمهای مالیاتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و آیئن نامه اجرایی ماده 219 قانون مذکور تهیه و تنظیم شده است جهت بهره برداری و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. شایان ذکر است فرم اظهار نامه های مالیاتی پس از بررسی و بازبینی مجدد متعاقباً ارسال خواهد شد مقتضی است دستور فرمائید از فرمهای چاپ شده فبلی نیز با انجام اصلاحات و تغییرات لازم (حذف بوسیله خط کشیدن، تغییر بوسیله تهیه مهر و ……….) استفاده گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی