1

دستورالعمل در خصوص تسریع رسیدگی به پرونده ها در هیأتهاواجرای قرار

اداره کل شورای عالی مالیاتی
دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی

بنا به اختیار حاصل از ماده 219 اصلاحی مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن از حیث نیل به حل و فصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی و اجتناب از تطویل زمان رسیدگی پرونده های مطروحه در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و همچنین جلوگیری از تاخیر در قطعیت و وصول مالیاتها مقرر می گردد:
الف: پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی باید 48 ساعت قبل از تاریخ تشکیل جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی از طریق ادارات کل به مسئول امور هیات های حل اختلاف مالیاتی تحویل شود و در همان روز طرح پرونده توسط مسئول یادشده به هیات های حل اختلاف مالیاتی که برای رسیدگی تعیین گردیده ارجاع گردد.
ب: هیاتهای حل اختلاف مالیاتی نیز در صورتیکه پرونده های مطروحه آماده برای اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رای نباشد و لزوماً صدور قرار رفع نقص،رسیدگی و یا تحقیق مجدد را ایجاب می نماید مکلفند:
ضمن مشخص نمودن موارد نقص،تحقیق و رسیدگیهائی که باید صورت گیرد حداکثر مدت لازم برای اجراهای قرارهای صادره را در متن صورتجلسه قرار تعیین و قید نمایند. با تاکید به اینکه حداکثر مدت لازم جهت اجرای قرارهای صادره از تاریخ صدور آنها نباید از 30 روز تجاوز نماید.
ج: قرارهای رفع نقص به وسیله کارشناس ارشد یا رئیس گروه مالیاتی مسئول پرونده مالیاتی و یا سایر مامورین مالیاتی حسب مورد و قرارهای رسیدگی و تحقیق توسط ماموران مالیاتی (با رعایت بخشنامه شماره 60810 مورخ 27 / 12 / 75) که در امر رسیدگی و تشخیص مالیات دخالت نداشته اند اجرا خواهد شد.موکداً متذکر می گردد:

1_ قرارهای رفع نقص،رسیدگی و تحقیق باید حداکثر ظرف مهلت مقرر در متن صورتجلسه قرار اجرا شود.

2_ گزارشات اجرای قرار باید متضمن رسیدگی و استحکام دلیل در خصوص موارد مقرر در متن قرارهای صادره و از هر حیث جامع،مانع،مستدل و بنا به قوانین و مقررات،آیین نامه و بخشنامه های مالیاتی تنظیم شده باشد،بطوریکه موجب صدور قرار مجدد نگردد.
د: به جهت احتراز از صدور قرارهای تجدید دعوت،در صورت در خواست نمایندگان هیات حل اختلاف مالیاتی،مامورین مالیاتی ذیربط ملزم به حضور در جلسات هیات حل اختلاف مالیاتی و ادای توضیحات در خصوص دلایل اقدامات انجام شده می باشند.
بدیهی است مسئولیت تعویق امر رسیدگی و صدور قرار مجدد به عهده مامورینی خواهد بود که وظایف قانون ی خود را براساس موارد یادشده انجام نداده اند.
مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند و نظارت کلی و مستمر با نظارت بر امور حل اختلاف مالیاتی و اجرائیات خواهد بود تا در صورت مشاهده هر گونه تخطی از موارد یادشده،مراتب را گزارش نماید.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه