1

فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفترفنی دادستان انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر

پیرو بخشنامه شماره 15051 / 1311- 213 مورخ 2 / 9 / 1383 فرم برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک موضوع ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض و فرم صورت مجلس آن جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی

شماره: 15051 / 1311 / 213
تاریخ: 02 / 09 / 1383
پیوست:

اداره کل امور مالیاتی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل امور مالیاتی استان
دفتر فنی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیأت عالی انتظامی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
دادستانی انتظامی مالیاتی

پیرو بخشنامه شماره 1349- 58- 213 مورخ 7 / 2 / 1383 به پیوست مجموعه فرمهای مالیاتی بازنگری شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 و آیین نامه اجرائی ماده 219 ق.م.م جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد.

علی اکبرسمیعی
معاون فنی و حقوقی

فهرست فرمهای مالیاتی اصلاح شده بر اساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 27 / 11 / 1380 و آیین نامه اجرایی ماده 219

رديف
شرح
رديف
شرح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
برگ ارزيابي املاک ( ماليات بر ارث)
فرم استعلام در اجراي مواد 34و231
گزارش نهايي رسيدگي پرونده ماليات بر ارث
برگ تشخيص ماليات بر ارث
گزارش محاسبه ماليات در اجراي مقررات ماده 158
فرم گزارش رسيدگي مبني بر تعيين درآمد مشمول ماليات به طريق علي الرأس
برگ دعوت به هيأت حل اختلاف مالياتي
برگ رأي هيأت حل اختلاف مالياتي
برگ ماليات قطعي
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
برگ اجرائي
آگهي ابلاغ اوراق مالياتي(پنج نمونه)
برگ استرداد ماليات اضافه دريافتي
دستور بازداشت اموال
گواهي موضوع ماده 187
قبض پرداخت يک در هزار موضوع تبصره 2 ماده 186
قبض پرداخت ماليات خروج از کشور
قبض پرداخت ماليات (تجميع عوارض)
قبض پرداخت عوارض(تجميع عوارض)
قبض پرداخت ماليات نقل و انتقال وسائط نقيله موتوري
تهيه و تنظيم: دفتر خدمات مالياتي                                                                        معاونت فني و حقوقي

 

پیوست