1

طراحی برگ رسیدگی دراجرای تبصره ماده ۳۴آئین نامه اجرایی ماده۲۱۹ق.م.م

اداره کل امور مالیاتی استان
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفترفنی دادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر
سازمان حسابرسی
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

بدینوسیله فرم طراحی شده برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده 34 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 جهت بهره برداری اقدام لازم ارسال می گردد.

علی اکبر سمیعی

پیوست