1

محل تسلیم اظهارنامه اشخاص مقیم خارج

اداره کل مالیاتهای مرکز تهران
بموجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 محل دریافت اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به پرونده های مالیات سالانه املاک اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور که در ایران اقامتگاه قانون ی یا محل سکونت ندارند بعهده آن اداره کل محول می شودکه به یکی از حوزه های مالیاتی به تشخیص خود ارجاع و عند اللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص اقدام نمایند .

وزیرامور اقتصادی و دارائی