1

مودیانی که دارای محل کسب و سکونت مشخص در ایران نمی باشند

بنابه اختیار حاصل ازتبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده میشود که امر رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی را که در ایران دارای محل شغل ثابت ونیز محل سکونت مشخص نمیباشند ودر محدوده آن اداره کل بهرنحوی دارای درآمد بوده اند (باستثنای مواردیکه در قانون مذکورتصریح گردیده است) به تشخیص خود به یکی از حوزه های مالیاتی ارجاع و یا عنداللزوم نسبت به تشکیل حوزه مالیاتی خاص جهت این امراقدام نمایند.

از طرف حسینی
وزیر امور اقتصادی ودارائی