1

تفویض اختیاری رسیدگی مالیات بانکهای استان

اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

بموجب این حکم رسیدگی به مالیات بانک صادرات استان با استفاده از تبصره ذیل ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه خاص اداره کل مالیات بر شرکتها واقع در تهران تفویض میگردد. ضمناً بمنظور تامین بودجه استانی مالیاتهای متعلقه پس ازقطعیت و وصول در حوزه مالیاتی خاص به آن اداره کل حواله می گردد. مقتضی است کلیه سوابق مربوطه را تحویل اداره مذکور نموده و همکاری لازم ارائه نمائید.

داریوش ایرانبدی
معاون درآمدهای مالیاتی