1

تفویض اختیار به مدیران کل درخصوص تشکیل حوزه های خاص مالیاتی

اداره کل اموراقتصادی و دارائی

دراجرای ماده 231 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن تعیین حوزه مالیاتی وحسب اقتضاء تشکیل حوزه های خاص مالیاتی کماکان به آن اداره کل تفویض میگردد. همچنین بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 223 قانون یاد شده اجازه داده میشود در موارد لزوم و عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را دربعضی از حوزه ها موقتاً بعهده سرممیز مالیاتی قرار دهند.

محمدجواد ایروانی
وزیراموراقتصادی ودارائی از طرف حسینی