1

افشای اطلاعات کودیان از طریق مراجع قضایی مجاز می باشد

اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی

عطف به نامه شماره 105030 / 31 مورخ 30 / 8 / 75 عنوان جناب آقای مهندس ایرانبدی معاونت محترم درآمدهای مالیاتی اشعار میدارد: همانطوریکه اطلاع دارندطبق ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی،افشای اطلاعات درمورد مودیان مالیاتی جز درامرتشخیص درآمد ومالیات و درحدنیاز نزد مراجع ذیربط منع گردیده و لیکن بموجب نظریه شماره 6 / 6578 مورخ 24 / 10 / 66 دفتر حقوقی و امورمجلس وزارت متبوع چنانچه اطلاعات خواسته شده از طریق مراجع قضائی مذکور درمواد 101 آیین دادرسی کیفری و 399 آیین دادرسی مدنی مطالبه گردد، دادن اطلاعات و اسناد منع قانون ی نخواهد داشت . بنابراین ابراز هرگونه اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی مودیان به موسسات وسازمانهای دولتی نیز از جمله سازمان تامین اجتماعی مستلزم کسب مجوز لازم از طریق مراجع قضائی خواهد بود.

محمدعلی خوش اخلاق
رئیس شورای عالی مالیاتی