1

در پاسخ استعلام مراجع مفاد ماده ۲۳۲رعایت گردد

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
شورای عالی مالیاتی
ادارات کل ستادی /امور مالیاتی تهران و استانها
دفتر فنی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دانشکده اموراقتصادی
دادستانی انتظامی مالیاتی
سازمان حسابرسی
جامعه حسابداران رسمی

نظر باینکه بعضاً مشاهده می شود که ادارات مالیاتی در پاسخگوئی به استعلامهای بعمل آمده توسط خارج از سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه و استناد به محتویات پرونده های مالیاتی مبادرت به ارائه اطلاعات در خواستی می نمایند و این امر منتج به بروز مشکلات عدیده ای بالاخص در مراجع قضایی گردیده است . لذا از حیث اجرای صحیح قوانین و به مو جب این دستور العمل مقرر و تاکید می شود از این پس اعلام هرگونه پاسخ به مراجع بیرون از سازمان امور مالیاتی کشورمی بایستی با رعایت مفاد ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً براساس محتویات و اسناد و مدارک موجود در پرونده های مالیاتی و با امضاء بالاترین مقام اداره ذیربط بعمل آید . مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل با مدیریان مالیاتی و مسئولیت نظارت با دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود.

عیسی شهسوار خجسته