1

همکاری با دیوان محاسبات

توجه: به بخشنامه شماره 18842 مورخ 26 / 10 / 1384 رجوع شود.
نظر به اینکه طبق قانون دیوان محاسبات کشور،حسابرسی،رسیدگی کلیه حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها ونیز صورت های مالی وزارتخانه ها،مؤسسات،سازمان ها،شرکت های دولتی و سایرواحد هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد لذا مقتضی است در خصوص ارائه اطلاعات مربوط به دستگاه های فوق به نحو شایسته به هیأت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور همکاری لازم بعمل آید.

غلامرضاحیدری کردزنگنه