1

اعتراض وسیله پست

نامه یکی از مودیان مالیاتی که مضمون آن حاکی از ارسال اعتراض به برگ تشخیص توسط پست بحوزه مالیاتی و وقوع اشتباه در تسلیم آن به حوزه مالیاتی دیگر که دارای شماره یکسان با حوزه مالیاتی ذیربط ولی جز و سازمان اداره کل مالیاتی دیگری بوده است حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی با ملاحظه نامه مزبور و منضمات آن و مطالعه پرونده امر بشرح آتی مبادرت بصدور رای مینماید رای اکثریت بطور کلی اعتراض کتبی نسبت به برگ تشخیص مالیات و رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی باید حسب مورد به قسمت وصول ابلاغ و خدمات مالیاتی یا حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد و در موارد اشتباه مودی یا مامور پست , مسئولیتی متوجه واحدهای مالیاتی مزبور نخواهد بوداما در خصوص مسئله مطروحه با عنایت به جهات مربوط باین مورد خاص بویژه اینکه اشتباه ناشی از تشابه در حوزه مالیاتی تابعه وزارت اموراقتصادی و دارائی از لحاظ عنوان (شماره) و محل استقرار آنهابوده , نظر بر این است که اشتباه مزبور موجب تضییع حق مودی از جهت طرح و رسیدگی پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی نمیگردد.

محمدتقی نژاد عمران-علی اکبر سمیعی- محمدطاهر- محمد رزاقی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش نظر اقلیت با تصمیم فوق بعنوان یک رای استحانی موافقیم محمدتقی قزلباش- علی اصغر محمدی- مجیدمیرهادی