1

واحد های مالیاتی از گرفتن نامه قبولی قبل از صدور برگ تشخیص خودداری نمایند

اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل امور مالیاتی

نظر به اینکه بعضاً مشاهده می شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می نمایند،این عمل علاوه بر اینکه مغایر با مقررات قانون ی است،برخلاف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می باشد لذا مؤکداً یادآور می شود به منظور احتراز از هر گونه تضییع حقوق قانون ی مؤدیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأموران مالیاتی ابلاغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند.بدیهی است با متخلفین برخورد قانون ی خواهد شد.
مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد.

غلامرضا حیدری کرد زنگنه