1

استرداد مالیات علی الحساب انتقال تلفن

اداره کل مالیات برشرکتها
پیرو تلکس / تلفنگرام شماره 37628- 27 / 8 / 69 بموجب این دستورالعمل مقرر میدارد، حوزه های مالیاتی نسبت به استرداد مالیات علی الحساب دریافتی ازاشخاص حقیقی بابت نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای دست دوم به سوم موضوع بخشنامه شماره 12433 / 1073- 5 / 30 مورخ 15 / 4 / 1368 بارعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حسب مورد اقدام لازم بعمل آورند.

وزیراموراقتصادی ودارائی