1

نماینده هیأت حل اختلاف

نامه شماره 49768- 4 / 12 / 72 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان آذربایجان شرقی حسب ارجاع مقام معاونت درآمدهای مالیاتی در هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است،اجمال موضوع استعلام فوق الذکر این است که آیا شرکت آقای فرماندار شهرستان بناب به عنوان نماینده هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جلسات هیئت مزبور و اظهار نظر نسبت به پرونده های مالیاتی قانون ی می باشد یا خیر؟ هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای مفاد بند 3 ماده 255 قانون فوق الذکر پس از بررسی و تبادل نظر لازم به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: در مواردیکه مراجع مندرج در بند 3 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن تشکیل نشده است بنا به حکم قسمت اخیر بند مزبور فرماندار موظف است یکی از معتمدین محل بصیرومطلع به امور مالیاتی رشته مخصوص را انتخاب و برای شرکت در هیئت حل اختلاف مالیاتی به اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط معرفی نماید،لذا با اتخاذ ملاک از ماده 64 و تبصره یک ماده 154 قانون موصوف شرکت فرماندار در هیئت حل اختلاف مالیاتی وجاهت قانون ی ندارد.

محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اکبر نوربخش- محمود حمیدی- اصغر بختیاری- محمد علی سعیدزاده- محمد طاهر- مجید میرهادی- حسن محمدیان