1

تفویض اختیار به مدیران استان نسبت به تشکیل هیات حل اختلاف مالیاتی

اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان

دراجرای ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 مجلس شورای اسلامی ضمن تفویض اختیار وانتصاب نماینده موضوع بندیک ماده قانون ی مذکور مقتضی است نسبت به تشکیل هیئت یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مورد نیاز درسطح استان با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایید.

ازطرف حسینی
وزیراموراقتصادی ودارائی