1

عدم حضور یکی از اعضا هیات های حل اختلاف مالیاتی

اداره کل

اخیراً مشاهده شده است که تعدادی از آراء صادره ازهیاتهای حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم حضور یکی از اعضاء هیات درجلسه و بعلت عدم انعکاس دعوت قبلی از وی در پرونده و یا متن رای ،توسط شعب دیوان عدالت اداری نقض شکلی گردیده و این درحالیست که قبلاً طی بند 3 دستورالعمل شماره 11082 / 4103 / 30 مورخ 19 / 3 / 69 دراین رابطه تذکر لازم داده شده است . ازآنجا که تکرار این امر موجب تعویق در وصول مالیاتها و تطویل زمان رسیدگی میشود، مقتضی است آقایان مدیران تشکیل جلسات هیاتها را با قید روز و ساعات جلسه قبلاً به رویت اعضاء دعوت شده از مراجع خارج از وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند و آقایان نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی درهیاتهای حل اختلاف موظف خواهندبود مراتب دعوت قبلی ازنماینده غیرحاضردرجلسه را در آراء صادره بر اساس مفاد تبصره 1 ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم منعکس و تصویری از دعوتنامه را در پرونده امر ضبط نمایند. رونوشت این دستورالعمل برابر نظارت برحسن اجرای قانون به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردید.

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی