1

پرونده مودیان که مربوط به چند سال است در یک هیئت و همزمان مطرح شود

با عنایت به اینکه برخی پرونده های محوله به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سنوات مختلف بوده به ترتیبی که رسیدگی به اختلافات مالیاتی دوره عمل بعضی از سنوات در مرحله بعدی وبعضی دیگر در مرحله تجدید نظر می باشد ومعمولاً این گونه پرونده ها به دلیل عدم تفکیک همزمان به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد ارجاع وکلاً طی یک برگ (فرم) مورد اتخاذ تصمیم وصدور رأی واقع می شوند، از طرفی چون هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می باشند ودر نتیجه این گونه آراء مواجه با اشکال حقوقی بوده و موجد بروز اشتباه وگاه تضییع حق مؤدیان می گردند، لذا مقتضی است از این پس ترتیب احاله پرونده به هیأت های رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت های مذکور به نحوی صورت گیرد که در صورت همزمان بودن رسیدگی، رأی هیأت بدوی و تجدید نظر به طورجداگانه وتوسط هیأت های مجزا صادر گردند.

علی اکبر عرب مازار
معاون درآمدهای مالیاتی