1

نقض رای تجدید نظر و جریمه تبصره ۱ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم

در رابطه بامقررات تبصره یک ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که بموجب آن چنانچه درآمد موردرای هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی عینا”مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر قرارگیرد دو درصد درآمد مورداختلاف بعنوان جریمه بلحاظ اعتراض غیرموجه ازمودی مطالبه ووصول خواهد شد یادآورمیگردد که دراینگونه مواردهرگاه رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظرتوسط شورایعالی مالیاتی نقض و منجربه تعدیل درآمد مشمول مالیات توسط هیئت حل اختلاف همعرض گردد اخذ جریمه موضوع تبصره مذکور مورد نخواهد داشت.

احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی