1

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص بند (ط) ماده (۴) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و …

سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان امور اقتصادی و دارائی استان
اداره کل امور مالیاتی استان
اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی
شورای عالی مالیاتی
دفتر فنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی ایران

تصویب نامه شماره 1773 /ت 28407 ه مورخ 20 / 1 / 1382 هیات محترم وزیران موضوع بند (ط) ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 / 10 / 1381 جهت اجراء ابلاغ می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی