1

در مورد ۱۰% بخشودگی مقرر در قانون مالیات تعاون ملی

“رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی ”
گزارش شماره 4752 / 5 / 30- 28 / 12 / 1368 دفترفنی مالیاتی عنوان جناب آقای حسینی معاون محترم درآمدهای مالیاتی درخصوص اینکه آیاشرط تحقق استفاده از 10 % بخشودگی مقرردرتبصره 2 ماده 4 قانون تعاون ملی برای بازسازی مصوب 3 / 12 / 1367 پرداخت 90 % اصل مالیات متعلق به دارائیهای اظهارشده توسط مودی درمهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 4 یادشده می باشد یاخیرحسب ارجاع مشارالیه دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 / 12 / 1366 درشورایعالی مالیاتی مطرح است .
هیات عمومی شورایعالی مالیاتی باامعان نظردرموضوع وبحث تبادل نظرکافی بشرح آتی اعلام رای می نماید:
مستنبط ازتبصره 2 ماده 4 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی این است که هرگاه ارزش دارائیهای اظهارشده ازجانب مودی باارزش تعیین شده توسط وزرات اموراقتصادی ودارائی بیش ازپانزده درصدتفاوت نداشته باشدبخشودگی مقرردرتبصره یادشده تحقق یافته وتاریخ پرداخت مالیات تاثیری دربرخورداری ازآن ندارد.
محمدتقی نژادعمران علی اکبرسمیعی محمدطاهر
علی ظریف گلزار مرادحسین ملکی محمودحمیدی
علی اکبرنوربخش علی اصغرمحمدی
“مجموعه قوانین مالیاتی- تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375
انتشارات فرودسی “صفحه 372
11