1

لزوم نظر شورایعالی مالیاتی در صدور رای

اداره کل بقرار مسموع بعضی ازهیاتهای حل اختلاف مالیاتی حکم قسمت اخیر ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 را مبنی بر لزوم رعایت نظرشعب شورایعالی مالیاتی در صدور رای نادیده گرفته و از این جهت علاوه براینکه مرتکب تخلف قانون ی و عدم اجرای صحیح مقررات میشود، موجبات نارضایتی و بدبینی مودیان و مراجعه و شکایت آنها را به سایر مراجع غیر مالیاتی نظیر نهاد ریاست جمهوری دیوان عدالت اداری،بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 90 قانون اساسی فراهم نموده و در نهایت سبب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه نیز میشوند، لذا بمنظور اجرای کامل مقررات وپرهیز از بروز وضعیت فوق الاشاره متذکرمیشود رعایت حکم قسمت اخیر ماده 257 از الزامات صریح قانون ی بوده و در صورتیکه حکم مزبور رعایت نشود متخلفین از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی تحت پیگرد قانون ی قرارخواهند گرفت .

احمدحسینی
معاون درآمدهای مالیاتی