1

اصلاح آئین نامه اجرایی استفاده از خدمات حسابداران رسمی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19 / 4 / 1381 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3975 ه/ب مورخ 19 / 3 / 1381 تصویب نمود:
آیین نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، موضوع تصویب نامه شماره 28423 /ت 17790 ه مورخ 3 / 7 / 1379 به شرح زیر اصلاح می گردد:

1_ در ماده 12 عبارت “و تبصرهالحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره 11434 /ت 23024 ه مورخ 24 / 3 / 1379 “پس از عبارت “اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران”اضافه می گردد.

2_ تبصره ماده 13 حذف می شود.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور