1

اخذ گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ ق.م.م. تا ساعت ۲۰ روز دوشنبه مورخ ۳۰/۷/۱۳۸۶

دستورالعمل

احتراماً،نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی عملکرد سال 1385 مودیانیکه در اجرای مقررات ماده 272 ق.م.م. از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح بعنوان حسابدار رسمی استفاده نموده اند تاریخ 30 / 7 / 86 می باشد،مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا ادارات امور مالیاتی ذیربط در روز دوشنبه مورخ 30 / 7 / 1386 تا ساعت 20 (8 شب) با حضور در محل کار خود نسبت به اخذ گزارشات حسابرسی مالی و مالیاتی اقدام نمایند .

محمود شکری
معاون عملیاتی