1

آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مؤدیانیکه در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند

اداره کل امور مالیاتی استان…
اداره کل امور مالیاتی…

احتراماً، نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 1 ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش مالیاتی در مورد مؤدیانیکه در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم از خدمات حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی برای تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی استفاده می نمایند، حداکثر سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آنان می باشد،مقتضی است ادارت کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا گزارشات مالیاتی واصله حداکثر ظرف مدت 1 ماه پس از وصول مورد بررسی قرار گرفته و در صورتیکه در اجرای بخشنامه شماره 13269 مورخ 25 / 7 / 84 موارد ابهام و ایرادی مشاهده گردید از حسابدار رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم کننده گزارش حسابرسی مالیاتی حسب مورد استعلام و موارد رفع ابهام نشده را در اجرای بخشنامه اصلاحی شماره 5020 / 321 / 232 مورخ 17 / 2 / 85 حداکثر ظرف مدت 5 / 2 ماه پس از تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی به انضمام گزارش توجیهی رئیس امور مالیاتی ذیربط به شرح فرم پیوست جهت طرح در هیأت هماهنگی موضوع بند 2 / 7 بخشنامه مذکور به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.
ضمناً مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه و همچنین بخشنامه شماره 13269 مورخ 25 / 7 / 1384 به عهده مدیر کل امور مالیاتی خواهد بود و دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت.

محمود شکری
معاون عملیاتی