1

اشخاص حقوقی موظفند صورتهای مالی واظهارنامه ۸۰را طبق روال گذشته به حوزه های مالیاتی قبلی خود تسلیم نمایند وعملکرد ۸۰از لحاظ نرخ وترتیب رسیدگی طبق اطلاعیه می باشد

اداره کل امور اقتصادی ودارائی
شورای عالی مالیاتی
اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی
دفتردادستانی انتظامی مالیاتی
دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دفتر فنی مالیاتی
دانشکده امور اقتصادی
پژوهشکده امور اقتصادی

با توجه به تغییرات به عمل آمده دراصلاحیه مصوب 27 / 11 / 1380 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله ماده 273 الحاقی که به موجب آن کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها ازاول فروردین ماه سال 1380 به بعد می باشد صرفاً از لحاظ نرخ وترتیب رسیدگی مشمول مقررات اصلاحی خواهند شد،بنابراین اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه وصورت های مالی عملکرد سال 1380 خود را مطابق روال سابق به ادارات امور مالیاتی مربوط (حوزه های مالیاتی) که قبلاً صلاحیت رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات آنها را داشته اند تسلیم ومالیات متعلقه راپرداخت نمایند .

عیسی شهسوار خجسته