1

ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پـاییز و زمـستان سـال ۱۳۸۷

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

با سلام

احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 14813 مورخ 11 / 12 / 87 در خصوص ابلاغ ضوابط اجرائی استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره های پاییز و زمستان سال 1387،دستورالعمل مذکور با لحاظ اصلاحاتی به شرح ذیل جهت اجرا در دوره بهار و تابستان سال 1388 (1 / 1 / 1388 لغایت 31 / 6 / 1388) ابلاغ می گردد.

1_ متن ذیل به عنوان تبصره به قسمت اخیر بند 2- 1 ماده یک اضافه می شود.
تبصره: در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مطابق مفاد ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه پرداختی مؤدی قابل استرداد در این دوره نبوده و صرفاً با رعایت سایر مقررات مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) قابل انتقال به حساب مالیات و عوارض دوره بعد خواهد بود.

2_ متن ذیل جایگزین تبصره بند 3- 1 ماده یک می گردد:
تبصره: در صورت درخواست استرداد،مؤدی می بایست علاوه بر درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه، فرم درخواست استرداد (پیوست شماره یک) را تکمیل و حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم نماید. در صورت عدم درج درخواست استرداد در فرم اظهارنامه و عدم ارائه فرم درخواست استرداد در مهلت مقرر (سی روز)،درخواست استرداد کان لم یکن تلقی و اضافه پرداختی مؤدی، با رعایت سایر مقررات مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعدی منظور خواهد گردید.

3_ متن ذیل جایگزین بند 5- 1 ماده یک می گردد:

5_ 1- مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده که متقاضی استرداد می باشند، مکلفند همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد و یا حداکثر ظرف سی روز از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، اسناد و مدارک مثبته مذکور در ماده 2 این دستورالعمل را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه نمایند.

4_ متن های ذیل جایگزین تبصره‌های 6 و 7 ماده دو لغو می گردد:

تبصره 6: مؤدی می بایست آخرین وضعیت کالاهای خریداری شده و کالاهای وارداتی در پایان دوره را که به فروش نرسیده اند، به همراه مدارک مورد نیاز استرداد به اداره امور مالیاتی اعلام نماید.

تبصره 7: کلیه صورت حساب های خرید و فروش مؤدیان (به استثنای موارد خاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می شود) بایستی در چارچوب مفاد ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر شود.بدیهی است آن قسمت از مدارک خرید کالا (صورتحساب خرید) که مطابق با نمونه سازمان امور مالیاتی کشور و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نباشد به عنوان اعتبار مالیاتی قابل قبول نبوده و وجه مربوطه مسترد نخواهد شد.

5_ بند و تبصره ذیل به بندهای ذیل قسمت الف ماده چهار اضافه می گردد:

الف- 8) اظهارنظر در مورد ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید به لحاظ اینکه کالاهای تولیدی توسط ماشین آلات مذکور کالاهای معاف موضوع ماده 12 قانون نباشد.
تبصره: در صورتی که ماشین آلات مذکور به منظور تولید کالاهای معاف وارد گردیده باشد با توجه به مفاد تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون ،مالیات و عوارض قابل استرداد نبوده و لازم است وجه چک های دریافتی وصول گردد.

6_ متن ذیل جایگزین ماده پنج می گردد:

ماده 5_ مؤدیان متقاضی استرداد در نظام مالیات بر ارزش افزوده بایستی حداکثر ظرف مدت سی روز از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 21 نسبت به تهیه و تسلیم فرم تکمیل شده درخواست استرداد به همراه اسناد و مدارک درخواستی (موضوع ماده 2 به اداره امور مالیاتی اقدام نمایند.

7_ متن ذیل جایگزین ماده شش می گردد:

ماده 6_ در صورت عدم امکان ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک در مهلت مقرر موضوع بند 1- 5 ماده یک و ماده پنج این دستورالعمل (سی روز)،مؤدیان مالیاتی می توانند با ارائه درخواست کتبی قبل از پایان مهلت سی روز اولیه طبق فرم نمونه پیوست شماره (3) به اداره امور مالیاتی ذیربط، تقاضای تمدید مهلت حداکثر تا پانزده روز دیگر از تاریخ انقضای مهلت ماده پنج جهت ارائه اسناد و مدارک را نمایند. در صورت ارائه اسناد و مدارک درخواستی موضوع استرداد در مهلت تمدید شده،مؤدی در خصوص موضوع تبصره 6 ماده 17 نسبت به مدت تمدید شده ادعایی نخواهد داشت. در صورت عدم تکمیل و ارائه اسناد و مدارک ظرف مهلت های مذکور، درخواست استرداد کان لم یکن تلقی شده و اضافه پرداختی اظهار شده مؤدی با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه (از جمله اختیار سازمان به رسیدگی و حسابرسی) به حساب مالیات و عوارض دوره بعد منظور خواهد شد.
ضروری است ادارات کل امور مالیاتی تمهیداتی را فراهم نمایند تا استرداد های مالیات و عوارض دوره های اول و دوم سال 1388 در موعد مقرر قانون ی انجام پذیرد.همچنین در پایان هر ماه خلاصه ای از گزارشات استرداد را به شرح ماده 12 ضوابط اجرائی استرداد و پیوست شماره 8 به دفتر نظارت بر امور اجرائی این معاونت ارسال نمایند.
بدیهی است مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل موصوف با مدیران کل محترم امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود.

با تجدید احترام
نادر آریا