1

دستورالعمل صدور گواهی اخذ چک به نیابت از گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با واردات ماشین آلات خطوط تولید

بخشنامه
در اجرای بخشنامه شماره 127374 مورخ 15 / 8 / 87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی وبا عنایت به نامه شماره 229555 / 304 / 88 / 83 مورخ 25 / 8 / 1387 رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران، به ادارات کل امور مالیاتی ومالیات بر ارزش افزوده حوزه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان مأموریت داده می شود در اجرای بخشنامه فوق الذکر، اقدامات زیر را جهت اخذ وصدور گواهی وصول چک بر اساس درخواست گمرکات کشور به مورد اجرا بگذارند:

1_ دریافت وبررسی درخواست گمرک ذیربط در رابطه با دریافت چک در اجرای بخشنامه مذکور واین دستورالعمل (طبق نمونه پیوست) ؛

2_ اخذ وبررسی اعتبار شماره اقتصادی مؤدی مراجعه کننده؛

3_ بررسی وتعلق چک تسلیمی به حسابهای مؤدی که در پرونده مالیات بر عملکرد مستقیم مؤدی اعلام گردیده است؛

4_ صدور گواهی دریافت چک به صورت چاپی وپرفراژ شده (بر اساس نمونه پیوست 2) به عنوان گمرک متقاضی؛

5_ ارسال گواهی وصول چک صادره از طریق نمابر به گمرک درخواست کننده وتحویل و نسخه اصل به مؤدی جهت تحویل؛

6_ ثبت ونگهداری سوابق در پرونده عملکرد مالیات بر ارزش افزوده مؤدی جهت اقدامات بعدی؛

7_ ارسال چک به اداره حسابداری اداره کل، جهت نگهداری به صورت امانی تا زمان رسیدگی وتعیین تکلیف پرونده مؤدی .
ضروری است گزارش عملکرد آن اداره کل در ارتباط با این حکم به صورت ماهیانه به معاونت مالیات بر ارزش افزوده منعکس گردد. ضمناً دستورالعمل استرداد چک تدوین و متعاقباً به ادارات کل ابلاغ خواهد گردید.

علی اکبر عرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

پیوست 1

شماره:
تاریخ:

سازمان امور مالیاتی کشور
اداره کل امور مالیاتی استان ……………………

با سلام
احتراماً در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده ودر اجرای دستورالعمل شماره 127374 مورخ 15 / 8 / 87 مقام محترم وزارت امور اقتصادی ودارایی با عنایت به این که شرکت به شماره ثبت ……………………….. وشماره اقتصادی ……………………………………….. بر اساس مجوز شماره …………………. مورخ ……………………………. وزارت صنایع ومعادن، مشمول معافیت واردات ماشین آلات وتجهیزات خطوط موضوع مصوبه مورخ 24 / 2 / 1359 شورای انقلاب اسلامی وقسمت اخیر ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و برابر محاسبات گمرک جمهوری اسلامی ایران ومالیات بر ارزش افزوده وعوارض متعلقه ماشین آلات وارداتی جمعاً ………………………………………… ریال (به حروف ……………………………….) می باشد، خواهشمند است دستور فرمائید مالیات وعوارض فوق الذکر طی یک فقره چک از این شرکت اخذ ونتیجه از طریق شماره نمابر ……………………………… (با پیش شماره ……………………) به اطلاع این گمرک رسانیده شود.

مدیر / مدیر کل گمرک

پیوست 2

شماره:
تاریخ:
شماره پرونده:

گواهی دریافت چک

(موضوع بخشنامه شماره 127374 مورخ 15 / 8 / 87 وزیر امور اقتصادی)

اداره کل امور مالياتي………… اداره امور مالياتي شماره……………. گروه مالياتي شماره…………….
نشاني………………………………………………….تلفن………………..کدپستي ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
گمرک…………………..
در اجراي بخشنامه شماره127374 مورخ 15/8/1387 مقام محترم وزارت امور اقتصادي و دارائي و بازگشت به نامه شماره ………… مورخ…………. در رابطه با ترخيص ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليدي بر اساس مجوز شماره ………………….مورخ…………….. وزارت صنايع و معادن بدينوسيله گواهي مي گردد:
 شرکت: _______________________________________________________________
 به شماره ثبت: _________________________  و شماره اقتصادي:ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
کدپستي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                      و تلفن: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا
 نشاني:______________________________________________________________
 بابت ماليات و عوارض متعلقه:
 چک شماره: _____________________   مورخ:   _____________________________
 بـه مبلغ(به عدد):______________________ريال( به حـروف…………………………….)
را نزد اين اداره کل توديع نموده است.(تصوير چک پيوست مي باشد)
مراتب جهت اطلاع و طي مراحل قانوني بعدي اعلام مي گردد.
رئيس گروه مالياتي:                                     معاون اداره کل/رئيس اداره امور مالياتي:
نام و نام خانوادگي                                        نام و نام خانوادگي
مهر و امضاء                                                  مهر و امضاء
تذکرات:
1. اين گواهي صرفاً جهت ارائه به مرجع مذکور فوق الذکر صادر شده است و اعتبار ديگري ندارد.
2. اين گواهي به صورت غير مخدوش و بدون خط خوردگي معتبر است.
3. اين گواهي از جمله اسناد رسمي دولتي محسوب مي شود و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامي خواهد بود.