1

چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی

بخشنامه
احتراماً به پیوست تصویر صورتجلسه نحو اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط بنکداران مواد غذایی که با عنایت به نامه شماره 6880 مورخ 16 / 5 / 1390،به تأیید رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد .

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 6880
تاریخ: 16 / 5 / 1390
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور کشور

سلام علیکم

احتراماً،به استحضار می رساند در خصوص بررسی مشکلات اتحادیه بنکداران مواد غذایی و به منظور اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از برگزاری جلساتی با اتحادیه مذکور،مفاد صورتجلسه پیوست مورد توافق طرفین قرار گرفت تا در صورت موافقت و تایید جنابعالی به مورد اجرا گذاشته شود .
مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدام لازم تقدیم می گردد .

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

پیوست