1

حـق عضویت انـجمن هـای صنفـی، مجامع حرفه ای و سایر تشکل های قانونی

بخشنامه
نظر به اینکه در رابطه با اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط انجمن های صنفی و مجامع حرفه ای سؤالاتی مطرح و اخیراً نیز اظهارنظرهای متفاوتی از طرف مسئولین محترم امور اقتصادی و دارایی از طریق رسانه های عمومی منتشر شده است، لذا به منظور وحدت رویه مقرر می دارد:
کلیه انجمن های صنفی،مجامع حرفه ای و دیگر تشکل های قانون ی واجد شرایط ثبت نام و مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلفند، در صورت عرضه کالا و یا ارائه خدمات نسبت به انجام تکالیف مقرر قانون ی از جمله درج مالیات و عوارض ذیل صورتحساب های صادره، مطالبه و وصول آن از مشتریان اقدام و سپس وفق مقررات قانون ی اظهارنامه های مالیاتی موضوع ماده 21 قانون فوق الذکر را تسلیم و همزمان مالیاتهای متعلقه را پس از کسر مالیاتهای پرداختی قابل کسر به حساب های سازمان امور مالیاتی واریز نمایند.در این چارچوب صرفاً وجوه دریافتی از اعضاء تحت عنوان حق عضویب مشمول مالیات و عوارض موضوعه نخواهد بود.
بدیهی است کلیه خریداران کالا و خدمات از جمله انجمن های صنفی و مجامع حرفه ای و تشکل های قانون ی موظفند هنگام خرید کالا و خدمات از مؤدیان مشمول اجرای قانون نسبت به پرداخت مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب های صادره اقدام نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور