1

دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

احتراماً پیرو بخشنامه شماره 51465 / 200 /ص مورخ 30 / 4 / 1388 رئیس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان،و در اجرای بند 5 بخشنامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی به عملکرد مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می گردد:

1_ ضروری است پس از اعمال رسیدگی و صدور برگه مطالبه/ استرداد،گروه رسیدگی،نسبت به تکمیل فرم ثبت چکیده رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده (نمونه پیوست) اقدام نمایند؛

2_ فرم تکمیل و تائید شده ثبت نتایج رسیدگی بایستی با مراجعه به قسمت “ثبت چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده”در بخش “رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده”سامانه اینترنتی، در این بخش ثبت گردد؛

3_ پس از ثبت فرم چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اینترنتی،ضروری است با مراجعه به قسمتهای “فهرست خریدهای عمده کالاها و خدمات توسط مؤدیان مورد رسیدگی”و “فهرست فروش های عمده کالاها و خدمات توسط مؤدیان مورد رسیدگی”از بخش “رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده “، نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خرید و فروش مؤدیان (موضوع فرمهای شماره 4 و 5 پیوست دستورالعمل رسیدگی) در این بخش اقدام نمایند؛

4_ ضروری است ادارات کل امور مالیاتی با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمایند چون پس از ثبت نهایی، اطلاعات قابل اصلاح و تغییر نبوده و در آمار اطلاعات عملکردی ادارات کل منظور می گردد.
شایان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرائی و دفتر توسعه سامانه های این معاونت آماده ارائه توضیحات و رفع مشکلات احتمالی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

نادر آریا
معاون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده

الف) مؤدی مورد رسیدگی:

 

اداره کل امور مالياتي/ ماليات بر ارزش افزوده(محل استقرار پرونده مودي)
شماره اقتصادي:
         نوع شخصيت                     ¨حقوقي         ¨ حقيقي
نام مؤدي:(شرکت /فروشگاه/…)
نام:(مدير/مسئول)
نام خانوادگي:(مدير/مسئول)
شماره ملي مودي/مدير
      کدپستي
 
 
 

ب) اطلاعات دوره مالیاتی مورد رسیدگی:

 

دوره مالياتي
سال                  فصل
نوع اظهارنامه
¨  عادي        ¨    سوخت                   ¨ دخانيات
وضعيت ثبت نام مودي
¨ ثبت نام قبل از رسيدگي                                      ¨ عدم ثبت نام تا زمان رسيدگي
وضعيت اظهارنامه مودي
¨ تسليم در مهلت قانوني           ¨تسليم در مهلت بخشودگي      ¨ تسليم خارج از مهلت      ¨عدم تسليم
مبالغ اظهار شده *
ماليات و عوارض متعلقه فروش
(ريال)
اعتبار قابل قبول ماليات و عوارض خريد (ريال)
مانده ماليات و عوارض (ريال)
(*)ارقام به واحد ريال به دقت،با تفکيک سه رقم، سه رقم درج گردند.

ج) رسیدگی کنندگان:

 

اداره کل امور مالياتي /ماليات بر ارزش افزوده(مسئول رسيدگي پرونده)
نوع رسيدگي
¨ انفرادي          ¨ گروهي
شماره واحد/گروه مالياتي
مسئول گروه رسيدگي**
عضو 1 گروه رسيدگي **
عضو 2 گروه رسيدگي**
عضو 3 گروه رسيدگي**
(**) صرفاً شماره پرسنلي اعضاي گروه رسيدگي درج گردد.

د) نتیجه رسیدگی:

 

درخواست ارائه اسناد و مدارک
شماره درخواست:
تاريخ درخواست :
تاريخ مراجعه:
صورت مجلس ارائه اسناد
شماره:
تاريخ:
تاريخ انجام صورت مجلس:
گزارش رسيدگي
شماره:
تاريخ:
روش تشخيص:¨رسيدگي¨علي الراس
 
نتيجه رسيدگي دوره***
ماليات و عوارض متعلقه فروش
(ريال)
اعتبار قابل قبول ماليات و عوارض خريد (ريال)
مانده ماليات و عوارض (ريال)
تاريخ مشموليت و اجرا
تاريخ مشموليت:
تاريخ اجرا:
گزارشات حاصل از رسيدگي
تعداد اقلام فروش عمده :
تعداد اقلام خريد عمده:
برگ مطالبه/ استرداد
شماره :
تاريخ:
« اين قسمت پس از ابلاغ به مؤدي تکميل گردد »
ابلاغ برگه مطالبه/ استرداد
تاريخ:
نوع ابلاغ:   ¨ اصيل(به مودي)             ¨ قانوني
(***)ارقام به واحد ريال و به دقت، با تفکيک سه رقم سه رقم درج گردند.

ه) تائید گزارش و ثبت در سامانه:

 

تهيه کننده چکيده
مسئول رسيدگي پرونده
رئيس گروه مالياتي
مسئول ثبت در سامانه
نام و نام خانوادگي
شماره پرسنلي
مهر و امضاء و تاريخ
نام و نام خانوادگي
شماره پرسنلي
مهر و امضاء و تاريخ
نام و نام خانوادگي
شماره پرسنلي
مهر و امضاء و تاريخ
نام و نام خانوادگي
شماره پرسنلي
مهر و امضاء و تاريخ

شماره: 51465 / 200 /ص
تاریخ: 30 / 04 / 1388
پیوست:

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها

در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه احکام مواد 25 و 26 این قانون ،بدین وسیله دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مشمول مرحله اول ثبت نام و اجرای این نظام مالیاتی به شرح پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.
رعایت نکات زیر برای به کار گیری دستورالعمل و تهیه گزارشات رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده ضروری می باشد:

1_ دستورالعمل و گزارش رسیدگی فوق الذکر صرفاً برای انجام رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388 ،معتبر، می باشد.

2_ ضروری است ادارات کل امور مالیاتی در انتخاب پرونده های مودیان جهت رسیدگی،اولویت های تعیین شده مندرج در بند 3 بخش اختیارات و تکالیف دستورالعمل رسیدگی را به دقت مورد توجه قرار دهند.

3_ مدیران کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیبی برنامه ریزی نمایند تا از اول مرداد ماه تا پایان سال جاری،همه ماهه حداقل معادل تعداد مندرج در جدول پیوست این دستورالعمل از پرونده های مودیان مشمول مرحله اول آن اداره کل مورد رسیدگی قرار گیرد. این سهمیه به منزله هدف کمی برنامه عملیاتی ادارات کل امور مالیاتی در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال جاری محسوب می گردد.
ادارات کل مکلفند حداقل 20 % از هدف کمی رسیدگی هر ماه را به رسیدگی عملکرد مودیان حوزه عملکرد خود که با وجود مشمولیت در مرحله اول ثبت نام،اقدام به ثبت نام و یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند، اختصاص دهند. بدیهی است تکلیف اخیرالذکر تا زمانی که مودیان مشمول مرحله اول حوزه آن اداره کل که اقدام به ثبت نام یا تسلیم اظهارنامه ننموده اند شناسایی گردیده ولی مورد رسیدگی قرار نگرفته باشند،نافذ و جاری خواهد بود.

4_ لازم است با توجه به زمان بندی و اولویت های رسیدگی،مقرر گردد از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و تا اطلاع ثانوی صرفاً رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 1387 مودیان توسط مامورین مالیاتی صورت پذیرد.رسیدگی به عملکرد دوره های پائیز و زمستان 87 هر مودی،به صورت همزمان (و با یک حکم) صورت خواهد پذیرفت و رسیدگی به دو دوره مالیاتی مذکور یک مودی یک سهمیه رسیدگی از برنامه عملیاتی اداره کل در بخش تشخیص مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردد.بدیهی است با توجه به پیشرفت عملیات رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز و زمستان 1387،تاریخ اجرای رسیدگی در رابطه با پرونده های دوره های مالیاتی بهار و تابستان 1388 متعاقباً اعلام خواهد گردید.

5_ پس از تکمیل و تائید گزارش رسیدگی،مامورین مالیاتی مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به صدور،ثبت و ابلاغ “برگه مطالبه/استرداد مالیات و عوارض”به شرح پیوست شماره 3 دستورالعمل اقدام و بلافاصله نسبت به ثبت خلاصه گزارش مذکور در بخش مربوطه سامانه (که به ترتیبی که متعاقباً توسط معاونت مالیات بر ارزش افزوده اعلام خواهد گردید) اقدام نمایند.بدیهی است نتایج رسیدگی که در سامانه ثبت می گردند از معیارهای اصلی ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی در مراحل بعدی محسوب خواهد گردید.

شایان ذکر است دستورالعمل حاضر در پایان رسیدگی به عملکرد دوره های مالیاتی پائیز 1387 لغایت تابستان 1388 ،پس از دریافت نظرات ادارات کل امور مالیاتی،مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
بدیهی است مسئولیت اجرای صحیح و جامع این دستورالعمل بر عهده روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران،مدیران کل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران و مدیران کل امور مالیاتی (در حوزه عملکرد خود) خواهد بود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

علی اکبرعرب مازار
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور