1

فرم های اصلاحی در خصوص استعلام شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده

بخشنامه
پیرو بخشنامه شماره 8470 مورخ 8 / 4 / 1388 و با توجه به فراخوان مرحله سوم ثبت نام و اجرای قانون توسط فعالان اقتصادی،جهت پاسخ به استعلام مؤدیان محترم مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده، به پیوست فرمهای اصلاحی موضوع بخشنامه مذکور جهت بهره برداری ایفاد می گردد.
مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی از ابتدای اردیبهشت ماه سال 1389 جهت پاسخ به استعلام مؤدیان از فرمهای اصلاحی استفاده نمایند.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

                                                                                                شماره:
                                                                                                  تاريخ:
«درخواست اسناد و مدارک به منظور رسيدگي به مشموليت مراحل اول و دوم و سوم ثبت نام»
اداره کل………………..اداره امور مالياتي…………….. واحد مالياتي………………… شماره پرونده…………..
نشاني:………………………………………………….. شماره پستي:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدي حقيقي/ حقوقي:……………………..                                         شماره ثبت/ملي……………..
شماره اقتصادي مؤدي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاريخ و محل ثبت……………..
نشاني:…………………………………………….. شماره پستي(ده رقمي)……………… تلفن:……………….
بـا عـنايـت بـه ايـنکه رسـيـدگـي بـه مـشـموليت يا عـدم مـشمـوليت آن بنگاه اقتصادي بر اساس درخواست شماره ……………..مورخ ………….. آن بنگاه در جريان مي باشد،خواهشمند است دستور فرمائيد اسناد و مدارک زير حسب مورد جهت انطباق با وضعيت آن شرکت/سازمان/ مؤسسه/… به منظور رسيدگي به درخواست آن بنگاه اقتصادي،در تاريخ ………….. آماده ارائه به اينجانب …………………….که از طرف………………………. مأمور رسيدگي به موضوع گرديده ام باشد:
¨ پروانه( هاي)کسب/فعاليت/ بهره برداري
¨ روزنامه رسمي تأسيس و آخرين تغييرات موضوع فعاليت در روزنامه رسمي
¨ اوراق تشخيص و قطعي ماليات عملکرد سال 1386،1385 و 1387
¨ اظهارنامه ماليات عملکرد سال 1387 و 1388
¨ صورتحساب ها،مدارک و دفاتر سالهاي 1387،1386 و 1388
بديهي است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مورد نياز و همکاري لازم امکان رسيدگي به درخواست آن بنگاه اقتصادي وجود نخواهد داشت.
نام و نام خانوادگي مأمور مالياتي……………….. پست سازماني………………………… مهر و امضاء
توزيع نسخ:      1- مؤدي                            2- پرونده مؤدي
                   (1- 16) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاريخ:
 
«عدم برخورداري مؤدي از شرايط ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالياتي…………….. واحد مالياتي………………… شماره پرونده…………..
نشاني:………………………………………………….. شماره پستي:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدي حقيقي/ حقوقي:……………………..                                         شماره ثبت/ملي……………..
شماره اقتصادي مؤدي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاريخ و محل ثبت……………..
نشاني:…………………………………………….. شماره پستي(ده رقمي)……………… تلفن:……………….
 
بازگشت به نامه شماره…………… مورخ……………… در خصوص استعلام دارا بودن يا نبودن شرايط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده به اطلاع مي رساند؛
بر اساس گزارش شماره………………. مورخ……………… اداره امور مالياتي………………
¨ به استناد اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسي به عمل آمده آن شرکت/سازمان/مؤسسه /… حائز شرايط ثبت نام مرحله اول،دوم و سوم نمي باشد.
¨ به لحاظ عدم ارائه اسناد و مدارک امکان پاسخگوئي به درخواست آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/… ميسر نمي باشد.
لازم به ذکر است چنانچه در آينده مدارکي دال بر مشموليت آن بنگاه اقتصادي جهت ثبت نام و اجراي قانون در مراحل مذکور بدست آيد،حقوق قانوني دولت در اين خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
نام و نام خانوادگي مأمور مالياتي……………….. پست سازماني………………………… مهر و امضاء
 
 
توزيع نسخ:    1- مؤدي     2- دفتر نظارت برامور اجرايي    3- دفتر توسعه سامانه هاي ماليات برارزش افزوده      4 – پرونده مؤدي
                   (1- 17) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاريخ:
 
« برخورداري مؤدي از شرايط مرحله اول ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالياتي…………….. واحد مالياتي………………… شماره پرونده…………..
نشاني:………………………………………………….. شماره پستي:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدي حقيقي/ حقوقي:……………………..                                         شماره ثبت/ملي……………..
شماره اقتصادي مؤدي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاريخ و محل ثبت……………..
نشاني:…………………………………………….. شماره پستي(ده رقمي)……………… تلفن:……………….
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن يا نبودن شرايط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده به اطلاع مي رساند؛
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالياتي……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده، با توجه به بررسي بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/مؤسسه/… حائز شرايط ثبت ناممرحله اول به عنوان:
¨ وارد کننده
¨ صادرکننده
 ¨مجموع فروش سه ميليارد ريال و بالاتر در سال 1386
¨ مجموع فروش يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال و بالاتر در پنج ماهه اول سال 1387 مي باشد.
بنابراين ضروري است آن بنگاه اقتصادي نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي و انجام ساير تکاليف قانوني از جمله دريافت ماليات و عوارض متعلقه،تسليم اظهارنامه و … از تاريخ 1/7/87 اقدام نمايد.
نام و نام خانوادگي مأمور مالياتي……………….. پست سازماني………………………… مهر و امضاء
توزيع نسخ:     1- مؤدي      2- دفتر نظارت برامور اجرايي       3- دفتر توسعه سامانه هاي ماليات برارزش افزوده      4 – پرونده مؤدي
                   (1- 18) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
                                                                                       شماره:
                                                                                           تاريخ:
 
« برخورداري مؤدي از شرايط مرحله دوم ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالياتي…………….. واحد مالياتي………………… شماره پرونده…………..
نشاني:………………………………………………….. شماره پستي:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدي حقيقي/ حقوقي:……………………..                                         شماره ثبت/ملي……………..
شماره اقتصادي مؤدي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاريخ و محل ثبت……………..
نشاني:…………………………………………….. شماره پستي(ده رقمي)……………… تلفن:……………….
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن يا نبودن شرايط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده به اطلاع مي رساند؛
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالياتي……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسي بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/مؤسسه/… حائز شرايط ثبت نام مرحله اولاين نظام مالياتي نبوده،ليکن حائز شرايط ثبت نام مرحله دوم به عنوان:
¨ کارخانه هـا و واحـدهـاي تولـيدي کـه بـراي آنـها جـواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزاتخانه ي ذيربط صادر مي شود.
¨ بهره برداران معادن
¨ ارائه دهندگان خدمات حسابرسي،حسابداري و دفتر داري و همچنين خدمات مالي.
¨ حسابداران رسمي شاغل و مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران.
¨ ارائه دهندگان خدمات مديريتي و مشاوره اي.
¨ ارائه دهندگان انواع خدمات انفورماتيک، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم.
¨ صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر.
¨ بنکداران،عمده فروش ها،فروشگاه هاي بزرگ،واسطه هاي مالي،نمايندگان توزيع کالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.
¨ نمايندگان مؤسسه هاي تجاري و صنعتي،اعم از داخلي و خارجي.
¨ مؤسسات حمل و نقل موتوري و باربري داراي مجوز از مراجع ذيربط، زميني، دريايي و هوايي باربري- به استثناء واحدهايي که صرفاً به امر حمل و نقل مسافر اشتغال دارند.
¨ مؤسسات مهندسي و مهندسين مشاور
¨ مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي
به منظور اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ 01/07/1388 مي باشد. ضروري است آن بنگاه اقتصادي نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي و انجام ساير تکاليف قانوني از جمله دريافت ماليات و عوارض متعلقه، تسليم اظهارنامه و … از تاريخ مذکور اقدام نمايد.لازم به ذکر است چنانچه در آينده مدارکي دال بر مشموليت آن شرکت/ سازمان/مؤسسه/… در مرحله اول ثبت نام بدست آيد حقوق قانوني دولت در اين خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
نام و نام خانوادگي مأمور مالياتي……………….. پست سازماني………………………… مهر و امضاء
توزيع نسخ:     1- مؤدي        2- دفتر نظارت برامور اجرايي      3- دفتر توسعه سامانه هاي ماليات برارزش افزوده       4 – پرونده مؤدي
                   (1- 19) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده
                                                                                          شماره:
                                                                                           تاريخ:
 
« برخورداري مؤدي از شرايط مرحله سوم ثبت نام»
 
اداره کل………………..اداره امور مالياتي…………….. واحد مالياتي………………… شماره پرونده…………..
نشاني:………………………………………………….. شماره پستي:………………..        تلفن:…………….
نام مؤدي حقيقي/ حقوقي:……………………..                                         شماره ثبت/ملي……………..
شماره اقتصادي مؤدي: ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا                                        تاريخ و محل ثبت……………..
نشاني:…………………………………………….. شماره پستي(ده رقمي)……………… تلفن:……………….
بازگشت به نامه شماره ………….. مورخ…………. در خصوص استعلام دارا بودن يا نبودن شرايط مرحله اول و دوم و سوم ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده به اطلاع مي رساند؛
به استناد گزارش شماره ……………….. مورخ……………………. اداره امور مالياتي……………. و بر اساس اسناد و مدارک موجود و ارائه شده و با توجه به بررسي بعمل آمده،آن شرکت/سازمان/مؤسسه/… حائز شرايط ثبت نام مرحله اولو دوماين نظام مالياتي نبوده،ليکن حائز شرايط ثبت نام مرحله سوم به عنوان:
¨ فعالان اقتصادي با فرو ش سه ميليارد و بالاتر در سال 1387( به استثناي اشخاص حقيقي مشمولين بندهاي ب و ج ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم که به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف کشور هستند).
¨ فعالان اقتصادي با فروش سه ميليارد و بالاتر در سال 1388(به استثناي اشخاص حقيقي مشمولين بندهاي ب و ج ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم که به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف کشور هستند)
به منظور اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ 01/01/1389 مي باشد. ضروري است آن بنگاه اقتصادي نسبت به ثبت نام در اين نظام مالياتي و انجام ساير تکاليف قانوني از جمله دريافت و عوارض متعلقه،تسليم اظهارنامه و … از تاريخ مذکور اقدام نمايد.لازم به ذکر است چنانچه در آينده مدارکي دال بر مشموليت آن شرکت/ سازمان/ مؤسسه/… در مرحله اول/ دوم ثبت نام بدست آيد حقوق قانوني دولت در اين خصوص محفوظ و وفق مقررات مربوط عمل خواهد شد.
نام و نام خانوادگي مأمور مالياتي……………….. پست سازماني………………………… مهر و امضاء
        توزيع نسخ:   1- مؤدي    2- دفتر نظارت برامور اجرايي        3- دفتر توسعه سامانه هاي ماليات برارزش افزوده           4 – پرونده مؤدي
                                      (1- 20) اسفندماه 1388           دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده

شماره: 8470
تاریخ: 08 / 04 / 1388
پیوست:

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

باسلام
احتراماً، نظر به اینکه ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده در پاسخ به استعلام های مستقیم و همچنین ارجاع شده توسط این معاونت در رابطه با مؤدیان در خصوص شمول یا عدم شمول شرایط ثبت نام مرحله اول و دوم رویه های متفاوتی را اعمال می نمایند، لذا به منظور وحدت و صحت رویه موارد ذیل به عنوان رویه اجرائی رسیدگی و صدور جوابیه این گونه استعلامات ابلاغ می گردد:
ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مکلفند ضمن بررسی گزارش اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به صدور جوابیه به شرح یکی از نمونه فرم های 3 , 2 , 1 و یا 4 پیوست حسب مورد اقدام نمایند.
در گزارش اداره امور مالیاتی بایستی موارد ذیل رعایت گردد:

1_ در کلیه موارد ضروری است ابتدا اسناد و مدارک مؤدیان بررسی گردیده و با شرایط مرحله اول فراخوان ثبت نام مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده مطابقت داده شود و صرفاً در صورتیکه با توجه به بررسی به عمل آمده مؤدی مشمول شرایط مرحله اول تشخیص داده نشد، شرایط مرحله دوم بررسی و اظهار نظر شود. بدیهی است تنها در صورت دارا نبودن شرایط مراحل اول و دوم گزارش عدم مشمولیت قابل صدور خواهد بود.

2_ ادارات امور مالیاتی مکلفند جهت اظهارنظر در خصوص بررسی مشمولیت مؤدی به شرح بند 1 فوق حسب مورد نسبت به رسیدگی به اسناد و مدارک مؤدی به شرح زیر اقدام نمایند:
– پروانه (های) کسب/فعالیت/بهره برداری
– روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات موضوع فعالیت در روزنامه رسمی (در مورد اشخاص حقوقی)
– اوراق تشخیص و قطعی مالیات عملکرد سال 1385 (به منظور بررسی روند و میزان معاملات مؤدی در سنوات گذشته)
– اوراق تشخیص و قطعی (در صورت صدور) مالیات عملکرد سال 1386
– اظهارنامه مالیات عملکرد سال 1387 (به انضمام شماره و تاریخ تسلیم آن به حوزه مالیاتی ذیربط)
– بررسی صورتحسابها، اسناد و مدارک و دفاتر مؤدی (حسب مورد) در سالهای 86 و 87
– بازدید از محل (های) فعالیت و کسب مؤدی (به منظور بررسی موضوع فعالیت مؤدی)

شایان ذکر است در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک توسط مؤدیان، بر اساس فرم نمونه شماره 4 مراتب عدم همکاری و عدم ارائه اسناد و مدارک و بالطبع عدم امکان پاسخگوئی صادر و به مؤدی ابلاغ می گردد.
ضمناً در رابطه با کلیه پاسخ های داده شده به استعلامات موضوع این دستورالعمل که قبل از تاریخ صدور این دستورالعمل بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور صادر و به مؤدیان تحویل گردیده است رسیدگی مجدد در چارچوب این دستورالعمل و در صورت نیاز مکاتبه اصلاحی مجدد با مؤدی ضروری خواهد بود.

ضروری است ادارات کل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده رونوشت کلیه پاسخ ارائه شده به مؤدیان در خصوص شمول یا عدم شمول را حداکثر به صورت هفتگی به دفتر نظارت بر امور اجرائی و همچنین دفتر توسعه سامانه های این معاونت جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند. ضمناً ارسال نسخه ای از پاسخ های صادره تا این تاریخ که توسط آن اداره کل صادر گردیده است نیز به دفاتر فوق الذکر ضروری می باشد.

با تجدید احترام
نادر آریا