1

بخشنامه
نظر به اینکه ثبت نتایج عملیات رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده در قسمت سامانه اینترنتی مدیریت عملیات مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده فعال گردیده است، مقتضی است نسبت به ورود اطلاعات کامل مؤدیانی که پرونده آنان مورد رسیدگی قرار گرفته است در قسمت گزارش ثبت نتایج عملیات رسیدگی برابر بخشنامه شماره 19446 مورخ 12 / 8 / 1388 این معاونت اقدام و از دی ماه سال 1388 به بعد نیز اطلاعات مربوط به رسیدگی های انجام شده را بلافاصله در قسمت مربوط وارد نمایند، تا امکان بهره برداری از قسمت گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده جهت اخذ سریع و به موقع اطلاعات مؤدیان برای ادارات کل امور مالیاتی و معاونت مالیات بر ارزش افزوده فراهم گردد.
بدیهی است ملاک تحقق برنامه عملیاتی و ارزیابی ادارات کل امور مالیاتی، تا زمان طراحی و اجرای فرآیند رسیدگی در سامانه اطلاعات ثبت شده در این بخش از سامانه خواهد بود.
لذا ضروریست دستور فرمائید کاربران در جمع آوری و ورود اطلاعات دقت لازم مبذول نموده چون اطلاعات پس از ثبت نهایی در سامانه قابل تغییر نبوده و لازم است جهت ایجاد هرگونه تغییرات مراتب را به دفتر توسعه سامانه های معاونت مالیات بر ارزش افزوده جهت اقدام بعدی اعلام گردد.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 19446
تاریخ: 12 / 08 / 1388
پیوست:

رؤسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

احتراماً پیرو بخشنامه شماره 51465 / 200 /ص مورخ 30 / 4 / 1388 رئیس کل محترم سازمان در ارتباط با ابلاغ دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مؤدیان،و در اجرای بند 5 بخشنامه مذکور، ضمن ارسال نمونه گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی به عملکرد مؤدیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل نحوه ثبت نتایج رسیدگی پرونده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اعلام می گردد:

1_ ضروری است پس از اعمال رسیدگی و صدور برگه مطالبه/ استرداد،گروه رسیدگی،نسبت به تکمیل فرم ثبت چکیده رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده (نمونه پیوست) اقدام نمایند؛

2_ فرم تکمیل و تائید شده ثبت نتایج رسیدگی بایستی با مراجعه به قسمت “ثبت چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده”در بخش “رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده”سامانه اینترنتی، در این بخش ثبت گردد؛

3_ پس از ثبت فرم چکیده عملیات رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده در سامانه اینترنتی،ضروری است با مراجعه به قسمتهای “فهرست خریدهای عمده کالاها و خدمات توسط مؤدیان مورد رسیدگی”و “فهرست فروش های عمده کالاها و خدمات توسط مؤدیان مورد رسیدگی”از بخش “رسیدگی به عملکرد مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده “،نسبت به ثبت فهرست خلاصه معاملات عمده خرید و فروش مؤدیان (موضوع فرمهای شماره 4 و 5 پیوست دستورالعمل رسیدگی) در این بخش اقدام نمایند؛

4_ ضروری است ادارات کل امور مالیاتی با دقت کامل نسبت به ثبت اطلاعات مذکور اقدام نمایند چون پس از ثبت نهایی، اطلاعات قابل اصلاح و تغییر نبوده و در آمار اطلاعات عملکردی ادارات کل منظور می گردد.
شایان ذکر است دفتر نظارت بر امور اجرائی و دفتر توسعه سامانه های این معاونت آماده ارائه توضیحات و رفع مشکلات احتمالی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند.

نادر آریا
معاون مالیات بر ارزش افزوده

گزارش ثبت چکیده عملیات رسیدگی پرونده مالیات بر ارزش افزوده

الف) مؤدی مورد رسیدگی:

 

اداره کل امور مالياتي/ ماليات بر ارزش افزوده(محل استقرار پرونده مودي)
شماره اقتصادي:
         نوع شخصيت                     ¨ حقوقي         ¨ حقيقي
نام مؤدي:(شرکت /فروشگاه/…)
نام:(مدير/مسئول)
نام خانوادگي:(مدير/مسئول)
شماره ملي مودي/مدير
      کدپستي
 

ب) اطلاعات دوره مالیاتی مورد رسیدگی:

 

دوره مالياتي
سال                  فصل
نوع اظهارنامه
¨  عادي         ¨    سوخت                   ¨ دخانيات
وضعيت ثبت نام مودي
¨ ثبت نام قبل از رسيدگي                                      ¨ عدم ثبت نام تا زمان رسيدگي
وضعيت اظهارنامه مودي
¨ تسليم در مهلت قانوني           ¨تسليم در مهلت بخشودگي      ¨ تسليم خارج از مهلت      ¨عدم تسليم
مبالغ اظهار شده*
ماليات و عوارض متعلقه فروش
(ريال)
اعتبار قابل قبول ماليات و عوارض خريد (ريال)
مانده ماليات و عوارض (ريال)
(*)ارقام به واحد ريال به دقت،با تفکيک سه رقم، سه رقم درج گردند.

ج) رسیدگی کنندگان:

 

اداره کل امور مالياتي /ماليات بر ارزش افزوده(مسئول رسيدگي پرونده)
نوع رسيدگي
¨ انفرادي          ¨ گروهي
شماره واحد/گروه مالياتي
مسئول گروه رسيدگي**
عضو 1 گروه رسيدگي**
عضو 2 گروه رسيدگي**
عضو 3 گروه رسيدگي**
(**) صرفاً شماره پرسنلي اعضاي گروه رسيدگي درج گردد.

د) نتیجه رسیدگی:
 

درخواست ارائه اسناد و مدارک
شماره درخواست:
تاريخ درخواست :
تاريخ مراجعه:
صورت مجلس ارائه اسناد
شماره:
تاريخ:
تاريخ انجام صورت مجلس:
گزارش رسيدگي
شماره:
تاريخ:
روش تشخيص:¨رسيدگي¨علي الراس
 
نتيجه رسيدگي دوره***
ماليات و عوارض متعلقه فروش
(ريال)
اعتبار قابل قبول ماليات و عوارض خريد (ريال)
مانده ماليات و عوارض (ريال)
تاريخ مشموليت و اجرا
تاريخ مشموليت:
تاريخ اجرا:
گزارشات حاصل از رسيدگي
تعداد اقلام فروش عمده :
تعداد اقلام خريد عمده:
برگ مطالبه/ استرداد
شماره :
تاريخ:
« اين قسمت پس از ابلاغ به مؤدي تکميل گردد »
ابلاغ برگه مطالبه/ استرداد
تاريخ:
نوع ابلاغ:   ¨ اصيل(به مودي)             ¨ قانوني
(***)ارقام به واحد ريال و به دقت، با تفکيک سه رقم سه رقم درج گردند.

ه) تائید گزارش و ثبت در سامانه:

تهيه کننده چکيده
مسئول رسيدگي پرونده
رئيس گروه مالياتي
مسئول ثبت در سامانه
نام و نام خانوادگي
شماره پرسنلي
مهر و امضاء و تاريخ
نام و نام خانوادگي
شماره پرسنلي
مهر و امضاء و تاريخ
نام و نام خانوادگي
شماره پرسنلي
مهر و امضاء و تاريخ
نام و نام خانوادگي
شماره پرسنلي
مهر و امضاء و تاريخ