1

ابلاغ فهرست محصولات صنایع آلاینده محیط زیست برای اجرا در دوره های مالیاتی سال ۱۳۸۸

اداره کل امور مالیاتی استان تهران

باسلام،
تصویر نامه شماره 6554 / 2 / 100 / 1388 مورخ 7 / 2 / 1388 معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به انضمام فهرست واحدهای تولیدی آلاینده آن استان و صفحه (17) آن مبنی بر تذکر نکات مهم برای اجراء در دوره های سال مالیاتی 1388 به پیوست ارسال می گردد.

با تقدیم احترام نادر آریا