1

ابلاغ قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب سال ۱۳۸۶

بخشنامه
قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که در تاریخ 17 / 6 / 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به شرح مفاد زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد:
ماده واحده- ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 7 / 5 / 1386 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 1_ نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب 17 / 2 / 1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.
این قانون از تاریخ 1 / 7 / 1387 لازم الاجراء است.
مقتضی است، ادارات کل امور مالیاتی مطابق مفاد ماده واحده قانون مذکور نسبت به مطالبه و وصول و سایر فرآیندهای مربوط به عوارض آلایندگی بر اساس مفاد تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ اجرای قانون اخیرالذکر (1 / 7 / 1387) اقدام نمایند.
مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.

محمدقاسم پناهی
معاون فنی و حقوقی

شماره: 30331 / 315
تاریخ: 30 / 06 / 1388
پیوست:

قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید
و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386

ماده واحده- ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 7 / 5 / 1386 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 1_ نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان بر اساس مفاد تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصب 17 / 2 / 1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.
این قانون از تاریخ 1 / 7 / 1387 لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24 / 6 / 1388 به تأئید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

شماره: 30331 / 315
تاریخ: 30 / 06 / 1388
پیوست:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده 9 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 17 / 6 / 1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

علی لاریجانی

شماره: 130224
تاریخ: 06 / 07 / 1388
پیوست:

وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت صنایع و معادن
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

قانون اصلاح ماده 1 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هفدهم شهریور ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23 / 6 / 1388 به تأئید شورای نگهبان رسیده طی نامه شماره 30331 / 315 مورخ 30 / 6 / 1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است, به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

محمود احمدی نژاد