1

فهرست صنایع آلاینده اجرا در سال ۱۳۸۹

دفتر خدمات مالیاتی

سلام علیکم،
بازگشت به نامه شماره 14149 / 210 /ص مورخ 9 / 5 / 1389 معاونت فنی و حقوقی، یک نسخه از فهرست صنایع آلاینده کل کشور موضوع تبصره (1) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1388 برای اجراء در سال 1389 جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده