1

فهرست صنایع آلاینده برای اجراء در سال ۱۳۹۰

بخشنامه
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 3460 / 90 مورخ 30 / 01 / 1390 قائم مقام و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به انضمام بخش اول فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مربوط به آن استان (موضوع تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده) قابل اجراء در تمام دوره های مالیاتی سال 1390 جهت اجراء ابلاغ می گردد.
ضمناً با توجه به قسمت اخیر نامه مذکور، فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مشمول دوره های بعدی به محض اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در مواعد مقرر (خرداد، شهریور، آذر) اعلام خواهد شد.

محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 3460 / 90
تاریخ: 30 / 01 / 1390
پیوست:

جناب آقای دکتر عسکری
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع:فهرست صنایع آلاینده کل کشور برای اجرا در سال 1390

با اهداء سلام و تحیات

بازگشت به نامه شماره 36942 / 200 /ص مورخ 23 / 12 / 89 همچنین پیرو تصمیمات اتخاذ شده در نشست (مورخ 21 / 1 / 90) نمایندگان این سازمان با معاون محترم مالیات بر ارزش افزوده و همکاران ایشان که به منظور شفاف سازی روند اجرای تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشکیل شده است، به پیوست بخش اول فهرست صنایع آلاینده کل کشور (موضوع تبصره یک قانون صدرالاشاره) قابل اجرا در تمام دوره های مالیاتی سال 1390 جهت صدور اوامر لازم تقدیم می گردد.
به استحضار می رساند، در نشست مذکور مقرر شده است،فهرست صنایع آلاینده ارسالی این سازمان (مورخ 15 اسفندماه 1389) به چهار بخش تفکیک شود،لذا واحدهای صنعتی که نام آنها در بخش اول فهرست به سازمان امور مالیاتی اعلام می گردد،مشمول پرداخت چهار دوره عوارض آلایندگی (تمام سال اجرای قانون ) باشند،و متعاقباً، فهرست صنایع آلاینده مشمول دوره های مالیاتی بعدی،در موعد مقرر (خرداد- شهریور- آذر) به آن سازمان اعلام گردد.

علی محمد شاعری
قائم مقام سازمان و معاون محیط زیست انسانی