1

سود بازرگانی واردات آمبولانس

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی
وزارت بازرگانی- وزارت امور اقتصادی ودارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 9 / 1 / 1388 بنا به پیشنهاد شماره 389146 مورخ 3 / 10 / 1387 وزارت بهداشت، درمان وآموزش وپزشکی وبه استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1_ ورود وترخیص سیصد دستگاه آمبولانس موضوع نامه یاد شده با رعایت قوانین ومقررات مربوط مجاز است.

2_ سود بازرگانی واردات خودروهای مذکور صفر درصد تعیین می شود.

پرویز داودی
معاون اول رئیس جمهور