1

اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی جهت اجرا در سال ۱۳۹۳ برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال ۲۰۱۴ میلادی برای خودروهای وارداتی

در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 02 / 1387،بدینوسیله فایل حاوی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی كه مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذكر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول؛

1_ بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای تولید داخل

2_ مجموع ارزش گمرگی وحقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل وانتقال خودروهای وارداتی

3_ بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل

4_ مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات وعوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی، با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1393 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2014 میلادی برای خودروهای وارداتی) از طریق لینک ذیل قابل دسترسی می باشد.