1

بروشور آموزشی تحریر دفتر مشاغل

پیرو بخشنامه شماره 200 / 19907 مورخ 1391 / 10 / 09 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در‌خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن، فایل الکترونیکی بروشور آموزشی تحریر دفتر مشاغل، از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.