1

تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۰

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390 با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست‌های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تكریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تكالیف قانون ی برای آنان،بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد:
ادارات كل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی كه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال 1390 را تا پایان روز پنج شنبه مورخ 1391 / 01 / 31 تسلیم كنند، امكان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذكور را در صورت درخواست كتبی برای مؤدیان فوق‌الذكر فراهم نمایند. ضمناً اختیار بخشودگی صد درصد (100 %) جرائم مذكور به مدیران كل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد.
پیوست