1

عدم ثبت نام فعالان اقتصادی شاغل در فعالیتهای معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده