1

تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پائیز)‌سال ۱۳۹۰

با عنایت به اینكه برابر مفاد مواد 10 و 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده تسلیم اظهارنامه های دوره پائیز سال 1390 این نظام مالیاتی در حال انجام است، ضروری است كلیه ادارات كل امور مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده مجری این نظام مالیاتی اقدامات زیر را به مورد اجرا گذارند.
پیوست